Klagomålspolicy

Vad kan vi göra bättre? Om du har synpunkter eller klagomål avseende Kredinor AB:s hantering av ditt ärende är du välkommen att kontakta klagomålsansvarig hos Kredinor AB via e-post: klagomal@kredinor.se

Vi hanterar klagomål enligt vår klagomålspolicy vilket innebär att ditt klagomål kommer att hanteras ändamålsenligt och i enlighet med gällande regelverk. Ditt klagomål hanteras kostnadsfritt.

Om du anser att du av någon anledning inte är betalningsskyldig (det vill säga bestrider) ska du i stället kontakta vår kundtjänst: info@kredinor.se alternativt på telefonnummer 0770 22 21 21 (helgfria vardagar kl. 09.00 – 16.00). Ett bestridande innebär att Kredinor AB kan komma att väcka talan vid allmän domstol genom ansökan om stämning för att få frågan om din betalningsskyldighet prövad, varpå du riskerar att få ökade kostnader.

När du lämnar ett klagomål eller ett bestridande till Kredinor AB via e-post ska du märka ditt e-post med ”klagomål” alternativt ”bestridande” och lämna följande information:

  • Dina kontaktuppgifter; namn, personnummer, e-postadress och / eller telefonnummer
  • Aktuellt ärendenummer
  • Anledningen till ditt missnöje och när händelsen inträffade, alternativt anledningen till att du inte ska anses vara betalningsskyldig

Notera att vi kan komma att behöva vidta åtgärder för att kontrollera och bekräfta din identitet innan ditt klagomål eller bestridande kan hanteras. Detta för att säkerställa att ingen obehörig person får del av dina uppgifter.

Du har även rätt att lämna ditt klagomål till Finansinspektionen och / eller Inkassonämnden. Och om du har ett monetärt krav mot Kredinor AB kan du även vända dig till allmän domstol. Observera att vända sig till domstol kostar pengar och den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Du bör undersöka om du har någon aktuell försäkring som kan lämna ersättning för eventuella rättegångskostnader eller om du kan få ersättning via allmän rättshjälp.

Om du behöver oberoende och kostnadsfri vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå. De kan eventuellt berätta hur du kan gå vidare i olika ärenden.

Även kommunen ska enligt socialtjänstlagen (2001:453) lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Rådgivningen är kostnadsfri och anpassas efter din ekonomiska situation. Budget- och skuldrådgivaren kan eventuellt hjälp dig med att planera din ekonomi och göra en budget, hantera och prioritera dina skulder, och/eller ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering är till för dig som är så skuldsatt att du inte på egen hand kan betala dina skulder under en överskådlig framtid. Skuldsanering innebär att du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Även företagare (och närstående till företagare) kan under vissa omständigheter beviljas skuldsanering (F-skuldsanering), och innebär delvis befrielse från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av F-skuldsaneringen.

Ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering prövas av kronofogdemyndigheten.

Dataskyddsregelverk (GDPR) ger dig vissa rättigheter som privatperson vad gäller dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som Kredinor AB hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade. Om du tycker att Kredinor AB inte behandlar dina personuppgifter på det sätt som dataskyddsregelverket kräver, kan du kontakta dataskyddsombudet hos Kredinor AB via e-post: dpo@kredinor.se. Du har också rätt att framföra klagomål avseende Kredinor AB:s behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.