Integritetspolicy

Så här skyddar vi din integritet och vår tystnadsplikt.

Vi på Kredinor AB har tystnadsplikt och vi ser till att dina personuppgifter blir behandlade enligt EU:s förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, ”Dataskyddsförordningen”.

Det ska vara lätt för dig att få information och detaljerad förklaring om integritetsskydd och tystnadsplikt. Här kan du läsa mer om vad detta innebär för dig hos oss. Vår integritetsinformation är i linje med den registrerades rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Behandlingsansvarig

Kredinor AB är ett inkassobolag som har hand om indrivning av skulder. I inkassoverksamheten behandlas dina personuppgifter som huvudregel för att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse (se prpr. 2017/18:120 s.21).

Har du behov att komma i kontakt med oss angående integritetsskydd, kan du ta kontakt med vårt dataskyddsombud via DPO@kredinor.se

Detta använder vi dina personuppgifter till

Personuppgifter är all information och bedömningar som kan sammankopplas med dig som privatperson. Kredinor AB behandlar följande kategorier av personlig information:

 • Identifieringsinformation såsom namn, födelsenummer och kopia av legitimation.
 • Kontaktinformation såsom telefonnummer, adress, e-postadress, IP adress.
 • Finansiell information såsom inkomstinformation, kredithistorik, information om skuld, betalningsanmärkningar, egendom, bil, annan tillgång, arbetsgivare, jobbtitel.
 • Upplysningar som du ger oss för att behandla ditt ärende på bästa möjliga sätt. Känsliga personuppgifter behandlas endast om de är relevanta för ärendet och med ditt samtycke
 • Information för att uppfylla lagstadgade skyldigheter såsom rapportering till offentliga myndigheter och förhindrande av penningtvätt.
 • Information som genererats i samband med användning av våra digitala kanaler.

Ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande på ett effektivt sätt.

Konkret innebär detta:

 • Vi kommer att göra kreditbedömningar genom att använda data från olika källor, t ex kreditupplysningsbolag och andra ärenden vi har om dig. Vi kommer att använda offentliga register för att verifiera att informationen vi har om dig är korrekt. Vi kommer också att dela din personliga information med godkända tredje parter, t ex kreditupplysningsbolag.
 • Allmän administration, som t ex genomförda transaktioner, kommunikation, betalningar, faktureringar och påminnelser.
 • Analyser.
 • Risk klassificering av kunder och kreditportföljer.
 • Förebyggande och upptäckt av brott.
 • Säkerhet.
 • Ljudinspelningar av telefonsamtal.
 • Behandling för att säkerställa branschspecifik reglering.

Din information kan också användas till test och liknande av våra tjänster och system, för att vi ska kunna säkerställa att det fungerar som det ska.

Om vi använder dina personuppgifter utöver vad som anses nödvändigt för att uppfylla våra krav gällande dig, eller som vi är bundna till enligt lag, så är detta baserat på att vi har ett berättigat intresse eller ett frivilligt samtycke från dig.

Insamling av personuppgifter från dig och från andra

De personuppgifter vi registrerar kommer i huvudsak från våra uppdragsgivare och uppgifter som du själv lämnat.

Ibland hämtar vi information från andra källor, t ex från offentliga och privata verksamheter. Detta kan vara marknadsrelaterad eller demografisk information.

Utlämning av personuppgifter

Med utlämning av personuppgifter menar vi överföring till annan verksamhet som har rätt till att använda informationen, t ex. Kredinors koncernbolag och kreditupplysningsbolagen. Överföring av personlig information till våra databehandlare anses inte som utlämning.

Internt

Det är nödvändigt för våra medarbetare att ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende hos oss. Alla inom Kredinor AB har därför skrivit under ett avtal om tystnadsplikt.

Som en del av vårt sociala ansvar och sociala roll, lämnar vi också ut anonym statistik, scorekort och analyser i vilka dina personuppgifter kan användas som underlag.

Informationen vi har om dig kan användas anonymt för att utveckla vår verksamhet. Om det är nödvändigt för att säkra dina personuppgifter, genomför vi nödvändiga tester vid ändringar i våra IT-system.

Vi kommer också att lämna ut personuppgifter till annat företag inom koncernen eller koncerngruppen, i den omfattning det är nödvändigt för att uppfylla koncernbaserade styrnings-, kontroll- och/eller rapporteringskrav fastställda i, eller i enlighet med lagen.

Till andra privata och offentliga verksamheter

Registrerade personuppgifter kommer endast lämnas ut till offentliga myndigheter när detta följer lagbestämd upplysningsplikt eller upplysningsrätt. För att genomföra transaktioner på ett säkert sätt kan vi också lämna ut information till tredje part vid en betalningstransaktion.

Vid betalningar till eller från utlandet lämnar vi ut tillhörande personuppgift till den utländska banken. Det är lagen i mottagarlandet som bestämmer till vilken grad informationen ska lämnas ut till offentliga myndigheter eller kontrollorgan. Till exempel för att följa mottagarlandets skatte- och avgiftslagstiftning, eller åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Databehandlares användning

Kredinor AB har ingått avtal med leverantörer om databehandling. Egna databehandlingsavtal reglerar all personuppgifter som delas med våra leverantörer. Vid de tillfällen som vi använder leverantörer utanför EU/EES, ingår vi EU:s standardkontrakt med databehandlare som behandlar personuppgifter. Våra leverantörer kan inte använda information till andra ändamål än det som de inhämtat det för.

Så här säkrar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg, att dina personuppgifter är säker hos oss. Här kan du se vad vi gör för att säkra informationen mot förlust, missbruk, otillåten tillgång, utlämning, ändring eller destruktion.

Tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder

Kredinor AB har goda rutiner för att skydda och säkra de personuppgifter vi behandlar. Koncernen har ett eget team som endast arbetar med att hantera säkerhetshändelser och säkerhetskryphål som kan sätta dina personuppgifter i fara. Detta team jobbar också med system som ligger utanför koncernen, t ex. falska hemsidor som lurar användare att registrera personuppgifter och annan sekretessbelagd information.

Vi arbetar kontinuerligt med att skydda säkerheten i system och lösningar. Detta innebär bland annat korrekt användning av säkerhetsteknologi, som kryptering och brandväggar, samt att utveckla andra åtgärder som främjar säkerheten. Viktiga åtgärder är ett eget styrsystem för informationssäkerhet, tillgångskontroll, undantagshantering och utbildning. T ex. får alla anställda regelbunden utbildning i informationssäkerhet så att de som behandlar din personliga information har god kännedom om vad som krävs för att hålla din information säker.

Dina rättigheter

Har du ett inkassoärende hos Kredinor AB så behandlar vi dina personuppgifter. Här hittar du information om dina rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dessa.

Begäran skickas till vår mail, DPO@kredinor.se

eller per post

Kredinor AB
Postadress:
Box 92111
120 07 Stockholm

Vid vissa tillfällen gäller undantag från rätten till tillgång. Detta är vanligt då vi är enligt lag skyldiga till sekretess eller då vi måste hålla informationen konfidentiell av hänsyn till förebyggande, efterforskning, avslöjande och rättslig uppföljning av straffbara handlingar. Undantag gäller också om information endast finns i dokument skapade för den interna förberedelsen av ärendet och undantag från rätt till tillgång är nödvändig för att säkra en försvarlig ärendebehandling.

Korrigering och radering

Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt. Inom de ramar som är fastställda i lagen om personuppgifter kan du kräva att vi korrigerar och raderar information om dig om den är felaktig eller onödig. Kredinor AB kontrollerar information mot folkbokföringsregistret och andra källor.

Kredinor AB raderar eller gör personuppgifter anonyma när ändamålet för den specifika behandlingen av personuppgift är uppfylld, med mindre än att informationen ska eller kan sparas utöver detta enligt lagstiftning.

Begränsning av personuppgifter

Du kan kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I de fall vi inte kan ta bort personuppgifter, kan vi begränsa behandlingen. Det innebär att vi kan fortsätta lagra personuppgifterna men ej användas dem.

Kredinor AB kan börja att behandla dina personuppgifter igen om det blir aktuellt i samband med rättskrav, eller om det är för att skydda en annan persons rättighet. Närmare villkor och information om begränsning av personuppgifter får du genom att kontakta oss.

Skydd av dina personuppgifter

Har du ett specifikt behov av att vi begränsar antal anställda som ska ha tillgång till och insyn i dina personuppgifter, kan vi se över detta.

Genom att skydda din information genom begränsning, reduceras vår möjlighet att hjälpa dig väsentligt. Närmare villkor och information om skydd av personuppgift får du genom att kontakta oss.

Få din information levererad i maskinläsbart format (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att få din egen information som du givit oss, i ett maskinläsbart format, beroende på hur informationen är lagrad digitalt. Detta gäller information som du givit oss baserat på samtycke eller avtal.

Rättelse och invändningar

Som registrerad har du enligt art. 16 rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om frågor uppkommer huruvida en personuppgift är felaktig ska Kredinor AB skyndsamt utreda dessa förhållanden. Om uppgiften är felaktig ska den utan dröjsmål rättas.

Rätten till rättelse finns naturligtvis endast om en uppgift objektivt sett är felaktig. Om en påstådd felaktig uppgift är korrekt, kommer Kredinor AB att meddela dig detta. Om det ändå råder oenighet, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten för ett eventuellt avgörande i frågan.

Om invändning reses eller om du begär att få vissa uppgifter rättade får personuppgifterna som utgångspunkt inte längre behandlas och behandlingen ska i dessa fall begränsas till lagring av personuppgifter. Rätten till begränsning är emellertid inte ovillkorlig. Kredinor AB får fortsätta behandlingen för skäl som rör ett viktigare allmänintresse. Ett pågående inkassoärende kan således inte framtvinga en begränsning av personuppgiftsbehandling. Invändningar kommer dock alltid att dokumenteras, utredas och besvaras. Om invändning avvisas kan du lämna in en överklagan till Integritetsskyddsmyndigheten där du kan få din sak prövad.

Automatiserade beslut

Med automatiserade beslut menas beslut som tas av dataprogram utan mänsklig inblandning eller påverkan. När sådana beslut har juridisk eller likvärdig väsentlig betydelse för dig, kan vi bara göra detta när det är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, när lagstiftning kräver/ger tillgång till det eller när det är baserat på ett samtycke som du givit.

När vi utför sådana automatiserade beslut har du bland annat rätt till att be om mänskligt ingripande av behandlingen och till att få en förklaring till beslutet som tagits. Mer information om villkor och dina rättigheter får du om du kontaktar oss.

Möjlighet till att klaga

Om du tycker att Kredinor AB inte behandlar dina personuppgifter på det sätt som regelverket kräver, kan du lämna in ett klagomål till info@kredinor.se. Du kan även lämna till klagomål till tillsynsmyndigheten.

Förebyggande och avslöjande av bedrägeri och kriminalitet

Kredinor AB har ett stort socialt ansvar och förvaltar stora värden. Vi följer Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vilket bl a innebär att vi arbetar förebyggande för att förhindra och avslöja bedrägerier, kriminalitet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Personlig information kan användas för detta ändamål och om vi har skälig grund att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism ska vi enligt 4 kap 3§ rapportera detta till Polismyndigheten. Lagringsperioden är minst fem år efter registreringsdagen.

Ljudinspelning av telefonsamtal och lagring av annan kundkommunikation

Kredinor AB genomför ljudinspelningar av telefonsamtal med dig. Samtalen rensas efter en begränsad tid. Detta gör vi antingen för säkerhet, dokumentation eller för att genomföra internutbildning.

Vi kan bli skyldig att lämna ut information till offentliga myndigheter och andra som enligt lag kan kräva detta. Information kan också lämnas ut till Datainspektionen i samband med behandling av klagomål.

Ta kontakt med oss om du vill få tillgång till inspelningar som finns lagrade. Vid en sådan begäran måste du alltid kunna uppge ditt telefonnummer och tidpunkt för samtalet.

Så här använder vi kakor och analysverktyg

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker vår hemsida, samtidigt som vi gör vårt bästa för att ge dig den upplevelse du vill ha.

Analysverktyg och statistik gör oss bättre

Våra webbsidor använder sig av kakor (också kallade cookies).

Har du varit inloggad, kan vi använda information om det du gör på webbsidorna för att göra användarupplevelsen bättre. Ändamålet med informationen vi samlar in är att anpassa webbsidorna mer efter dina behov.

Vi mäter aktivitet på våra webbsidor i form av statistik, så som:

 • Vad du gör på våra webbsidor, som till exempel vilka sidor du besöker och hur ofta eller hur länge du är där.
 • Din ungefärliga geografiska placering med hjälp IP adress, som därefter görs anonym.
 • Teknisk information om din webbläsare och ditt operationssystem.

Användaranpassningar och sidoupplevelse

Kakor använder vi för att stödja din upplevelse på sidan. De ger oss «påminnelse» om din tidigare användning och bakgrunden för optimering av innehåll och lösningar, det gäller också Mina Sidor som du kan logga in på via vår hemsida, www.kredinor.se

Kakorna från oss används till att mäta vad du gör på våra webbsidor. Informationen kan användas till att bygga intresse- och användargruppsprofiler.

Inställningar för användning av kakor

Du kan radera registrerade cookies i webbläsaren, om du vill det. Vi gör dig emellertid uppmärksam om att detta kan leda till att någon av våra webbsidor inte fungerar som den ska.

Vi hänvisar för övrigt till Privacy Policy och Cookie Declaration till Cookiebot, som används på våra webbsidor.

Du kan ändra och upphäva ditt samtycke via Cookie Declaration på Cookiebots webbsida.