Hur hanterar Kredinor AB dina personuppgifter?

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet för att kunna erbjuda våra tjänster och hålla en god service. För oss är det viktigt att ta hänsyn till din integritet och att efterleva regelverken kring dataskydd.

Ändamål och rättslig grund

Kredinor behandlar personuppgifter för att bedriva inkassoverksamhet. I inkassoverksamhet behandlas personuppgifter som huvudregel för att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för hantering av varje enskilt ärende. Personuppgifterna behandlas under den tid ett ärende pågår och raderas eller avidentifieras senast 36 månader efter det enskilda ärendet avslutats.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Annan information kan också räknas som personuppgifter om de kopplas till en fysisk person, till exempel kontonummer eller bilder.

Får andra ta del av mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra uppdragsgivare och med myndigheter. När vi delar dina personuppgifter är vi måna om att dessa hanteras lika säkert som av oss själva.

Överföring till tredje land

I det fall Kredinor kommer att lämna personuppgifter till ett land utanför EU och EES sker det under förutsättning att reglerna i dataskyddförordningen följs.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett registerutdrag som visar vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Invändningar kan t ex vara att behandlingen är olaglig, uppgifterna inte är korrekta eller att uppgifterna inte behövs för ändamålet.

Vill du kontakta oss angående hanteringen av dina personuppgifter

Du kan maila oss på dataskydd@kredinor.se för att få svar på frågor eller invändningar gällande hanteringen av dina personuppgifter.

Kredinor AB, org nr 556069-3185, är personuppgiftsansvarig och Datainspektionen är tillsynsmyndighet för vår verksamhet.

Du kan även få mer information om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.