Inkasso kräver förtroende och hållbarhet i alla led

Kredinor är Norges ledande företag inom inkasso och indrivning, och har ambitionen att bli ledande även i Sverige. I Norge har Kredinor haft en viktig samhällsroll sedan 1905 med både små och stora uppdragsgivare. Företaget etablerade sig i Sverige 2019 och satsar nu fullt ut på att växa i Sverige.

Trots att vi har en lång historia av förtroende från våra kunder vet vi att vi inte kan ta deras förtroende för givet när vi går in i nya utmanande tider med både finansiell och klimatisk instabilitet.

Därför kommer vi att fortsätta digitalisera våra tjänster och integrera riskkontroll och hållbarhet i våra kärnprocesser, säger Malin Gustavi. Hon är Chief Transformation and Sustainability Officer på Kredinor AS. Tillsammans med Petra Siegers, som är managing director för Kredinor i Sverige, vill de erbjuda den svenska marknaden hållbara inkassotjänster som säkerställer uppdragsgivarens lönsamhet.

Petra menar att Kredinors styrka är den spetskompetens som Kredinors svenska team har. Vi har en unik kultur där vi lägger vikt vid mångfald och förmågan att se kundens och uppdragsgivarens behov, och Kredinor tänker nytt för att få de mest erfarna medarbetarna till sitt team.

Mångfald ger bättre kundinsikt och kvalitet

2023 lanserade Kredinor Sverige satsningen Seniorpoolen, där pensionärer arbetar deltid efter gemensamma behov och önskemål.

Vi ser ett stort värde i den erfarenhet och kompetens som innehas av människor som har ett helt yrkesliv bakom sig. Ålderismen kryper allt längre ner i åldrarna, men det faktum att man avvecklas i 65-årsåldern är ett problem. Detta är en grupp som är ekonomiskt starka, har hög digital kompetens och är socialt aktiva. Dessutom är det den snabbast växande åldersgruppen i västvärlden.

Ålderismen riskerar att få samhällsekonomiska konsekvenser eftersom vi lever allt längre. Vidare säger FN att ålderism är förknippat med sämre fysisk och psykisk hälsa, försämrad livskvalitet och större ekonomisk osäkerhet. Detta är samhällsutmaningar som Kredinor arbetar brett för att avhjälpa och en viktig del av vår strategi, säger Petra.

Hur inkluderas hållbarhet i det ni erbjuder era uppdragsgivare?

Att driva in utestående kredit är en förtroendefråga. Vi lägger stor vikt vid att förvalta det förtroende våra uppdragsgivare ger oss, och just därför är vi engagerade i hållbarhet i alla led. För oss handlar hållbarhet om att förvalta uppdragsgivarens utestående fordringar på ett säkert och etiskt sätt som tillgodoser både kunden som är skyldig pengar och företaget som behöver få betalt för sina produkter och tjänster.

Kredinor är medvetna om att vi har ett stort socialt ansvar för att främja sund ekonomi och goda betalningsvanor. Det är ett ansvar vi har på uppdrag av många – vare sig det är dem som är skyldiga pengar, företagen som ger oss uppdragen, våra medarbetare eller myndigheterna och samhället som sådant, säger Malin.

Vår ledande position ger oss möjlighet att förvalta det ansvaret och det förtroendet. Vi kan också genom vår storlek påverka samhället i stort. Vi kan justera och förbättra flera av våra tjänster på olika sätt, med märkbara effekter för många. Som branschledare kan vi påverka ramar, samarbeten och partnerskap i riktning mot ett mer hållbart och socialt rättvist samhälle, avslutar Malin.

Dokumentation av hållbarhet = Trygghet för uppdragsgivare

Kredinor upplever ett ökande intresse från sina uppdragsgivare, men också från kunder och anställda, om hur företaget levererar på hållbarhet. Som följd av Eus hållbarhetsdirektiv, men även genom nationella upphandlingskrav, ställs det idag krav på att man måste dokumentera både social och miljömässig hållbarhet, både för egen drift och i hela värdekedjan. Därför har Kredinor investerat tid och resurser i att vara certifierade inom hållbarhet, bland annat hos det internationellt erkända företaget Eco Vadis. Detta ger Kredinors uppdragsgivare och kunder trygghet.

Petra Siegers

Managing Director Sweden